Prihlásenie účasti

! UPOZORNENIE !Pri realizácii platby prosíme použiť správny aktualizovaný IBAN uvedený na našej stránke v sekcii POPLATKY, tzn. SK43 7500 0000 0040 2149 3754. Ďakujeme.

Prednostne prosíme prihlásenie účasti na kongres prostredníctvom nižšie uvedeného formulára. Po jeho správnom kompletnom vyplnení Vám bude doručený potvrdzujúci mail. Pokiaľ potvrdzujúci mail nebol doručený, pozrite sa prosím do SPAMu. Pokiaľ nie je nikde prítomný, prihlásenie účasti zrejme neprebehlo správne a je potrebné nové vyplnenie. Pokiaľ by problém pretrvával, kontaktujte nás prosím (viď KONTAKT).

Ak chcete niečo na prihlásení účasti meniť, kontaktujte nás (viď KONTAKT).

Termín prihlásenia účasti je do 15.9.2021 a to za zvýhodnenú sumu. Po tomto termíne budeme prihlásenie vykonávať v rámci registrácie na mieste kongresu za vyšší poplatok.

Z organizačného hladiska by nám velmi pomohlo, keby sa účastníci prihlásili čo najskôr.

Prednášky sa prihlasujú v samostatnej položke. Je tak možné prihlásiť sa najprv na kongres a prednášku dohlásiť potom. Rozpoznávacím znakom je emailová adresa.


Zadajte emailovú adresu, na ktorú vám zašleme potvrdenie registrácie a ktorý môžete neskôr využiť na prihlásenie prednášky.
Upozornenie: Účastník je povinný údaje v zmysle Zák. č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov uvádzať presne, úplne a pravdivo a v plnom rozsahu zodpovedá za ich správnosť, presnosť, úplnosť a pravdivosť.
Súhlas dotknutej osoby: V súlade s § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, dávam slobodne a dobrovoľne súhlas Slovenskej lekárskej spoločnosti (SLS) a jej organizačným zložkám so spracovaním poskytnutých osobných údajov uvedených v tomto registračnom formulári za účelom mojej účasti na uvedenom odbornom podujatí.
Poučenie: Osobné údaje budú spracúvané na zabezpečenie administrácie a ostatných náležitostí, súvisiacich s Vašou účasťou na odbornom podujatí registrovanom v Kalendári podujatí CME. Prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov je SLS. Právnym základom spracúvania je Vami udelený súhlas. Súhlas je dobrovoľný a je možné ho kedykoľvek odvolať. V prípade odvolania súhlasu pred konaním odborného podujatia nebude možné zúčastniť sa ho. Osobné údaje budú uchovávané do 5 rokov od skončenia odborného podujatia. Účastník má právo na prístup k údajom, ich opravu, výmaz, obmedzenie spracúvania, prenosnosť údajov a môže ich namietať (§ 21 až 28 cit. zák.). SLS možno kontaktovať telefonicky +421 2 52922019, mailom na: clenska@sls.sk.